നഷ്ടമായെന്നറിഞ്ഞിട്ടും സഖീ
നീ എന്റെ
ശിഷ്ടകാലവും കൊണ്ടു
യാത്രയായി.
വ്യർഥമാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും
ഞാൻ ഈ
വിരഹാർദ്രമാം വീഥിയിൽ
കാത്തു നിൽപ്പൂ….,
എ കെ പി

എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയ
ആ മുന്തിരി,
എന്നെന്നും മധുര മുള്ളതായിരുന്നു.
ആ മാധുര്യം
ഇന്നും ഞാൻ എന്റെ
ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.
ഇനിയുള്ള ജന്മം
നിനക്കായ് നൽകീടാൻ…,