നഷ്ടമായെന്നറിഞ്ഞിട്ടും സഖീ
നീ എന്റെ
ശിഷ്ടകാലവും കൊണ്ടു
യാത്രയായി.
വ്യർഥമാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും
ഞാൻ ഈ
വിരഹാർദ്രമാം വീഥിയിൽ
കാത്തു നിൽപ്പൂ….,
എ കെ പി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s