എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയ
ആ മുന്തിരി,
എന്നെന്നും മധുര മുള്ളതായിരുന്നു.
ആ മാധുര്യം
ഇന്നും ഞാൻ എന്റെ
ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.
ഇനിയുള്ള ജന്മം
നിനക്കായ് നൽകീടാൻ…,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s