എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയ
ആ മുന്തിരി,
എന്നെന്നും മധുര മുള്ളതായിരുന്നു.
ആ മാധുര്യം
ഇന്നും ഞാൻ എന്റെ
ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.
ഇനിയുള്ള ജന്മം
നിനക്കായ് നൽകീടാൻ…,