ജീവനോളം ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം നഷ്ടമായിട്ടും
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു നീയിന്നും
എന്തെന്നാൽ നിൻ
മനോബലം അത്രമേൽ
ശക്തമാണ്…,