വളരുന്ന ലോകവും
വരളുന്ന ഭൂമിയും
വിരളമായിടും ജീവൻ നാളെ
വിചിത്രമാണീ മർത്യർതൻ
വിവേകശൂന്യമാം പ്രവർത്തികൾ
വിനയായിടും ഒരുനാൾ
വികസനമെന്ന ക്രൂരതയാൽ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s