വളരുന്ന ലോകവും
വരളുന്ന ഭൂമിയും
വിരളമായിടും ജീവൻ നാളെ
വിചിത്രമാണീ മർത്യർതൻ
വിവേകശൂന്യമാം പ്രവർത്തികൾ
വിനയായിടും ഒരുനാൾ
വികസനമെന്ന ക്രൂരതയാൽ