വീണുപോയടത്തു നിന്നും പരിക്കുകളോടെ വീണ്ടും ഓടാൻ തുടങ്ങിയവനാണ് ഞാൻ.

ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. എങ്കിലും ഈ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് പരാജയം സ്വയം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറല്ല.

ഈ വീഴ്ച ഒരു പാഠമായിരുന്നു, ചില തിരിച്ചറിവുകളായിരുന്നു.

ഒപ്പമുള്ളവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം.

പൊയ്മുഖങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയ നിമിഷം.

കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു താങ്ങായ് നിന്നവരോട്.

ഇനിയൊരു വീഴ്ച താങ്ങില്ല,

എങ്കിലും മറക്കില്ല ഒന്നും

ഞാനാ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയാൽ……….,