ഇന്നെന്റെ കണ്ണുനീരാലെൻ
പൊക്കിൾകൊടി നനഞ്ഞപ്പോളീ
ജന്മമൊരു പാഴ്മരുഭൂമിയായ് തോന്നി.
തിളിർക്കില്ല പൂക്കില്ല ഒരു
പുൽനാമ്പു പോലും
വീശില്ലൊരു കുളിർക്കാറ്റും മഴയുമീ
ജീവിതമെന്ന മരുഭൂമിയിൽ.
കണ്ണീർ ചാലിൽ മുളച്ചൊരാ മുൾച്ചെടി
പോറിയ പാടുകളുണ്ടെൻ ഹൃദയത്തിൽ