ഓർമ്മകൾ..,

കാലത്തിനുപോലും അടർത്തി മാറ്റാൻ
കഴിയാത്ത ചിലതുണ്ട്,
അതിലൊന്നാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള
നിന്റെ ഓർമ്മകൾ….,