പെയ്തൊഴിഞ്ഞ മഴയുടെ കുളിരിൽ
തല ചായ്ച്ചിരിക്കുമ്പോൾ
എന്നെ പ്രണയാർദ്രനാക്കി നീ
മാഞ്ഞു പോയതെന്തേ
എൻ മാരിവില്ലേ…,