ഭയമാണെനിക്കൊന്നു പുഞ്ചിരിക്കാൻ
എന്തെന്നാൽ,
കയറ്റത്തിനപ്പുറം
ഇറക്കമുള്ളതുപോൽ
സന്തോഷത്തിനപ്പുറം
കണ്ണീരുമുണ്ട്…..,