ജീവിതത്തിൽ തോറ്റു പോകുമ്പോൾ കുറ്റബോധവും പഞ്ചാതാപവും ഉണ്ടാകും. ആ തോൽവിക്ക് കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ആയത്കൊണ്ട്.

എന്നാൽ ജീവിതം നമ്മെ തോൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക! നിരാശനായ് നോക്കി നിൽക്കുകയല്ലാതെ…….,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s