ജീവിതത്തിൽ തോറ്റു പോകുമ്പോൾ കുറ്റബോധവും പഞ്ചാതാപവും ഉണ്ടാകും. ആ തോൽവിക്ക് കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ആയത്കൊണ്ട്.

എന്നാൽ ജീവിതം നമ്മെ തോൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക! നിരാശനായ് നോക്കി നിൽക്കുകയല്ലാതെ…….,