ഒരു കെട്ടു നോട്ടാൽ തീരില്ല
ദുരിതങ്ങളിന്നീ ഭൂമിയിൽ
നവയുഗം പടുത്തുയർത്തുവാൻ
നാം തന്നെ ഇറങ്ങണം
നല്ലൊരു മനസ്സുമായ്