ഞാൻ കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്നതും
നീ പറയാൻ കൊതിക്കുന്നതും
ഒന്നുതന്നെയായിട്ടും
നമുക്കിടയിൽ
എന്തിനീ
മൗനം,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s