നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കരുത്,
നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ സ്നേഹിക്കരുത്,
രണ്ടും നിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ മുറിവേൽപ്പിക്കും.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s