നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കരുത്,
നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ സ്നേഹിക്കരുത്,
രണ്ടും നിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ മുറിവേൽപ്പിക്കും.