സുഹൃത്ത്

ആയിരം ലൈക്‌സിനും
പതിനായിരം ഫ്രണ്ട്സിനും
തിരയുന്ന നിന്നോടു
ഞാനൊന്നു ചൊല്ലട്ടെയോ?
നിൻ ജീവിതതാളമൊന്നിടറിയാൽ
ഇതിൽ എത്ര പേരുണ്ട്
നിനക്കൊരു താങ്ങായ്
അല്ലെങ്കിലെത്രയുണ്ടാകും
നിനക്കൊരു കൂട്ടിന്,
അതുമല്ലെങ്കിലെത്രപേർ
നിന്നെ നിനച്ചിരിക്കും?
ഇല്ലായ്മയിൽ നിനക്കാരുണ്ട്
കൂട്ടിനെന്നറിയുക എന്തെന്നാൽ
അവരല്ലോ നിന്നുടെ യഥാർത്ത
സുഹൃത്തുക്കൾ…,