അരുതേയെന്നു ചൊല്ലിയതുകേൾ-
ക്കാതടർത്തെടുത്തല്ലോ ആ പുഷ്പം
കഴിയില്ലിനി നിനക്കാ ജീവൻ
തിരിച്ചു നൽകാൻ
നിൻ കൈയാലെ അവൾ
കൊഴിഞ്ഞു പോയി

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s