ജനനത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ജീവിതം
മൃത്യുവിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ
മർത്യനായ് പിറന്നൊരീ
ജന്മത്തിൽ നീയെന്തു ചെയ്തു..?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s