ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നതും മരണത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s